Adatvédelem

QUANTIS Consulting Zrt. Adatvédelmi Szabályzata ide kattintva megtekinthető.

 

QUANTIS Holding Zrt. Adatvédelmi tájékoztatója:

Nagyra értékeljük a bizalmát!

A QUANTIS Csoport számára kiemelt fontosságú cél a www.quantis-group.com látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A QUANTIS Csoport elkötelezett a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, gondoskodnak azok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete;
Az adatvédelmi biztos ajánlásai.
Amennyiben a www.quantis-group.com látogatói közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosítására a QUANTIS Csoportban kijelölt felelős személlyel az alábbi e-mail címen: weboldal@quantis-group.com

1. ADATKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE

A www.quantis-group.com látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a Quantis Holding Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 44., cégjegyzékszám: 01-10-043650, adószám: 14725452-4-42, telefon: +36 1 462 2200).

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára; Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; Anonim információk: azon adatok, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel;
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok; Nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára; Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett vagy látogató) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; Személyes azonosításra alkalmas adatok: ezek alatt azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.

3. ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha o ahhoz az érintett hozzájárul, vagy o azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos – a QUANTIS Csoport által is érvényre juttatott – legfontosabb alapelvek:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.
Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig, biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik. o Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, pontosnak, teljesnek, és ha szükséges, időszerűnek kell lenni, és tárolásuk módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai semmilyen körülmények között nem gyűjtenek különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Jelen szabályzat a www.quantis-group.com látogatóinak nem nyilvánosságra szánt, hanem a QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a szabályzat hatálya nem terjed ki.
Amennyiben a QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai egyes szolgáltatásait és oldalait a vele üzleti kapcsolatban álló cégeken keresztül nyújtja, állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a QUANTIS Csoport üzemeltető partnere – a QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai nevében és képviseletében eljárva és annak javára – gyűjti a személyes adatokat, és a jelen szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is.

4. KEZELT ADATOK KÖRE

A www.quantis-group.com honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül az érintett látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a látogató számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A QUANTIS Csoport illetve, tagvállalatai ezen adatokat nem kapcsolják össze személyes adatokkal. Az adatkezelő a honlapon a kapcsolat menüpont alatt megadott e-mail címen keresztül érdeklődő látogatók nevét, e-mail címét és az e-mail-ben megadott egyéb adatait kezeli. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a látogató e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a látogató önkéntes hozzájárulásával történik.

(I) ANONIM LÁTOGATÓAZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉSE

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. A fent említett, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítókra vonatkozó adatkezelés célja, hogy a QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai többet tudjanak meg a látogatók információhasználati szokásairól és így, szolgáltatásaik színvonalát javítani tudják, valamint, hogy az ügyfeleik számára a honlap látogatása során testreszabott oldalak, marketing (reklám) anyagok jelenjenek meg. Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban).

(II) NAPLÓÁLLOMÁNYOK ELEMZÉSE

A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt, mivel a naplóállományokban a szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe, stb. Az ilyen információkat a QUANTIS Csoport kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) használja fel. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő 30 napig tárolja, ezt követően törli az adatokat.

(III) E-MAILES KAPCSOLATFELVÉTEL ADATAINAK KEZELÉSE

Az adatkezelő a www.quantis-group.com honlapon a látogató által a kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen keresztül megadott adatokat a kapcsolatfelvétel céljából kezeli, amely adatok megadásáról a látogatók döntenek. Az adatkezelő a látogatók által megadott e-mail címet, illetve bármely más adatot egyéb célra kizárólag a látogató által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a látogató előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az adatkezelés jogalapja a látogatók önkéntes hozzájárulása.

(IV) BEJELENTKEZÉST IGÉNYLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN RENDELKEZÉSÜNKRE BOCSÁTOTT, ILLETVE A LÁTOGATÓK EGYEDI ELÉRÉSÉRE ALKALMAS ADATOK KEZELÉSE

Az adatkezelő a látogatók által megadott felhasználónevet és jelszót, valamint az egyedi elérésükre alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Ezen adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az adatkezelés jogalapja a látogatók önkéntes hozzájárulása.

(V) ÉRTESÍTÉS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Amennyiben valamely bejelentkezést igénylő szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk látogatóink számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal a QUANTIS Csoport vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe.

5. ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés a látogatók és az adatkezelő közötti kapcsolatfelvételt, illetve kapcsolattartást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a látogatók önkéntes hozzájárulásával történik. A QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai a látogatókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelnek, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használják fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes látogatók egyedi beazonosítására.

6. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A kapcsolatfelvétel, illetve a bejelentkezés során megadott személyes adatokat a látogató kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a látogató által igénybevett bejelentkezést igénylő szolgáltatás megszűnik. A QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai nem vállalják a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi weboldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

7. ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz kizárólag az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadják a kért és rendelkezésre álló információkat.

8. A LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (1068 Budapest, Benczúr u. 44.) kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségen kezdeményezheti a látogató személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A kérelemre történő tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban küldi meg a kérelmező látogató részére.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a látogató, aki úgy érzi, hogy a QUANTIS Csoport, illetve tagvállalatai megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás